Pregledaj i predloži geografska imena

Pregledaj podatke registra pomoću aplikacije koja služi za pregled i pretraživanje geografskih imena. Predloži geografsko ime za unos u Registar pomoću obrasca za predlaganje.

More Info

Pronađi mrežne usluge

Pregledaj metapodatke Registra i pronađi mrežne usluge za pregled i preuzimanje podataka.

More Info

REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA

Geografska imena su vlastita imena različitih prirodnih ili umjetnih (izgrađenih) geografskih objekata na planeti Zemlji. Različita geografska imena jednog prostornog objekta (imenovanog mjesta) mogu biti i imena na različitim jezicima ili pismima, a svakom imenovanom mjestu moguće je pridružiti neograničeni broj geografskih imena.

Ciljevi Registra geografskih imena su:

 • Stvoriti službenu osnovu za prikupljanje, evidentiranje, obrađivanje, predočavanje, razumijevanje, povezivanje, istraživanje i publiciranje različitih podataka o prostoru.
 • Osigurati točnost, potpunost i dosljednost podataka koji se primjenjuju u izradi službenih dokumenata, kao i u nacionalnoj i međunarodnoj komunikaciji.

O REGISTRU

Prema United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), krovnoj organizaciji za standardizaciju geografskih imena, registar geografskih imena popis je toponima uređen po alfabetskom ili drugom redu s podacima o njihovom položaju, vrsti objekta i drugim atributima.

Slika prikazuje isječak iz aplikacije registra geografskih imena.

Osnovne značajke Registra geografskih imena u Republici Hrvatskoj su:

 • Podaci Registra prikupljaju se u koordinatnom sustavu poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije – skraćeno HTRS96/TM, sa srednjim meridijanom 16°30' i linearnim mjerilom na srednjem meridijanu 0,9999. Podaci Registra su dvodimenzionalni i ne sadrže visinski podatak.
 • Podaci Registra obuhvaćaju cjelokupni teritorij Republike Hrvatske do granica sa susjednim državama, uključujući morski dio.
 • Podaci Registra prikupljaju se kontinuirano od 2008. godine na temelju izvornika koji datiraju iz raznih vremenskih razdoblja. Podaci o datumu unosa u bazu sadržani su u svakom pojedinom zapisu.
 • Geografska imena Registra prikupljaju se primarno na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dvojezična geografska imena u Registru se prikupljaju za administrativne jedinice (gradove, općine i naselja) u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina, a prema Ustavu Republike Hrvatske imaju pravo na službenu uporabu jezika i pisma.

Detaljne informacije o Registru geografskih imena dostupne su u Specifikaciji Registra geografskih imena.

BAZA ZNANJA

Pojmovnik

 • Geografski objekt - Prirodni ili umjetni (društveni) objekt na površini Zemlje koji ima prepoznatljiv identitet.

 • Geografsko ime - Vlastito ime pojave i geografskoga objekata na planeti Zemlji.

 • Imenovano mjesto - Redukcija geografskog objekta na vizualiziranu točku, jedini je prostorni element Registra te može nositi jedno ili više pridruženih geografskih imena.

 • Registar geografskih imena - Popis geografskih imena uređen po alfabetskom ili drugom redu s podacima o njihovom položaju, objektu i po mogućnosti varijacijama (UNGEGN).

 • Katalog objektnih klasa - Katalog koji sadrži definicije i opise prostornih objektnih klasa, njihovi atributi i povezane komponente koje se pojavljuje u jednoj ili više skupova podataka, zajedno s operacijama koje se mogu primijeniti (ISO 19110).

 • Katalog geografskih objekata - Evidencija geografskih objekata i pojava razvrstanih u geografske objektne vrste.

 • Objektna klasa - Objektna klasa je osnovna jedinica modeliranja podataka koja opisuje svojstva određenog tipa objekata.

 • Toponim - Riječi kojima imenujemo različite geografske objekte.

Akronimi

 • DGU - Državna geodetska uprava

 • HOK - Hrvatska osnovna karta

 • HTRS96/TM - Hrvatski terestrički referentni sustav 1996 poprečne Mercatorove projekcije

 • INSPIRE - INfrastructure for SPatial Information in Europe

 • IPA - Međunarodna fonetska abeceda

 • NIPP - Nacionalna infrastruktura prostornih podataka

 • RGI - Registar geografskih imena

 • RPJ - Registar prostornih jedinica

 • TK - Topografska karta

 • UML - Unified Modeling Language

 • UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names

 • WMS - Web Map Service

 • WFS - Web Feature Service

Dokumenti

Prva obavijest za konferenciju Dani geografskih imena 2023.

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22)

Zakon o naseljima (NN 39/22)

Pravilnik o Registru Geografskih Imena

Specifikacija Registra Geografskih Imena

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - imenovanje naselja, ulica i trgova

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - imenovanje prometne infrastrukture

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - pisanje geografskih imena na kartama i u ostalim publikacijama

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj - imenovanje otoka i poluotoka

Zaključak Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske

Sažetak Nacionalnog izvješća o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2019. g. - 2020. g.)

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2019. g. - 2020. g.)

Metodologija postupanja u standardizaciji geografskih imena u bazi Registra geografskih imena

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2021. g.)

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2022. g.)

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj (2023. g.)

GEOGRAFSKA IMENA - skriveni dio naše svakodnevice

POVJERENSTVO ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22), obavlja sljedeće zadatke:

– prati provedu propisa o naseljima i njihovu primjenu u geografskim imenima,

– provodi reviziju toponima te po potrebi utvrđuje nove,

– utvrđuje načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za primjenu u obrazovanju, znanosti, hrvatskoj diplomaciji i dr.,

– daje prijedloge i preporuke standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih geografskih imena,

– daje preporuke za poboljšanje registra geografskih imena,

– sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje se bave geografskim imenima.

Povjerenstvo čine predsjednik Povjerenstva, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za Registar geografskih imena, Antonio Šustić, dipl. ing. geod. i 11 članova:

 1. dr. sc. Tea Lončar, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove,
 2. Dubravka Đurić Nemec, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za kulturnu baštinu,
 3. Sanja Süto, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje,
 4. Valerija Filipović, predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta,
 5. dr. sc. Goranka Blagus Bartolec, predstavnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
 6. dr. sc. Ivana Horbec, predstavica Hrvatskog instituta za povijest,
 7. dr. sc. Robert Župan, predstavnik Hrvatskog kartografskog društva,
 8. dr. sc. Ivan Zupanc, predstavnik Hrvatskog geografskog društva,
 9. dr. sc. Ivana Crljenko, predstavnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža,
 10. dr. sc. Josip Faričić, predstavnik sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena,
 11. dr. sc. Helena Pavletić, predstavnica sveučilišta koje se bavi obrazovanjem i istraživanjem u području geografskih imena.

KONTAKT

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SEKTOR ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA
SLUŽBA ZA NIPP
Gruška ulica 20

10 000 Zagreb - HR

T: +385-1-6166-535
F: +385-1-6165-484

W: http://rgi.dgu.hr
E:  info.rgi@dgu.hr