Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2023. g.

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN-ova Odjela za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu.

Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/18, 39/22), a u cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je krajem ožujka 2019. g. imenovala Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Sredinom siječnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske je imenovala novog predsjednika Povjerenstva (“Narodne novine” br. 8/23), a sredinom travnja 2023. godine imenovala drugi saziv Povjerenstva (“Narodne novine” br. 42/23). Povjerenstvo čine predsjednik i jedanaest članova.

U 2023. godini Povjerenstvo je održalo osam sjednica te posljedično donijelo, kroz rad radnih skupina, jedan dokument u svrhu osiguranja kvalitete Registra geografskih imena (RGI-ja): Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje otoka i poluotoka te jedan dokument (publikacija) u cilju širenja svijesti o geografskim imenima: Geografska imena – skriveni dio naše svakodnevice.

Primjenom Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 39/22) i Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Povjerenstvo je u 2023. g. donijelo 55 Mišljenja i 1 Preporuke na prijedloge imenovanja ulica i trgova i ostalih geografskih objekata u pojedinim jedinicama lokalne samouprave te posljedično standardiziralo 98 geografsko ime.

Informacijski sustav RGI-ja (mrežna stranica i mrežna aplikacija) ažuriran je sredinom lipnja 2023. te su mrežne usluge pregleda i preuzimanja podataka iz baze RGI-ja dostupne javnim korisnicima.

U cilju širenja svijesti o tematici geografskih imena u Republici Hrvatskoj te razvoju RGI-ja, Državna geodetska uprava je u suradnji s Povjerenstvom sredinom listopada 2023. g. organizirala konferenciju „Dani geografskih imena 2023.“.

Na međunarodnom planu, sredinom siječnja 2023. g. UNGEGN-ovom Odjelu za Srednjoistočnu i Jugoistočnu Europu (ECSEED) predano je Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za 2022. g., a sredinom prosinca 2023. g. u UNGEGN-ovom Informativnom glasilu predstavljene su aktivnosti na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj u 2022. g.

Početkom studenog 2023. započele su aktivnosti na reviziji pojedinih zapisa u bazi RGI-ja.

Državna geodetska uprava kontinuirano surađuje s pravnim i fizičkim osobama u osiguranju kvalitete RGI-ja te obavlja poslove vođenja i održavanja RGI-ja.

Nacionalno izvješće dostupno je na poveznici: Nacionalno izvješće – 2023.

Posted in Nekategorizirano.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *