UNGEGN seminar

Održan seminar na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 25. ožujka 2021. g. održan je seminar, u virtualnom okruženju, na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava sudjelovala je na seminaru između 125 predstavnika država članica UNGEGN-a iz cijeloga svijeta.

Cilj seminara bio je UNGEGN zajednici pružiti jasan pregled strukture, glavnog sadržaja te koristi koje će proizaći iz navedenog plana i programa rada UNGEGN-a.

Plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. sadrži pet strateških ciljeva (tehničke ekspertize, međunarodni odnosi i poveznice, učinkoviti programi rada, kulturna baština i jezično prepoznavanje te promocija i izgradnja kapaciteta), a glavne koristi će biti u dugoročnoj perspektivi razvojnog puta UNGEGN-a, većoj usklađenosti s drugim tijelima UN-a, operativnoj i učinkovitoj raspodjeli resursa, razmjeni iskustava na standardizaciji geografskih imena te na ojačanoj podršci UNGEGN-a (kao krovne organizacije za standardizaciju geografskih imena) državama članicama.

Također, na seminaru je bilo govora i o predstojećoj drugoj sjednici Skupine stručnjaka UNGEGN-a, koja će se održati virtualnim putem od 3. do 7. svibnja 2021. g., a na kojoj će, između ostaloga, biti usvojen Strateški plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. te predstavljena Nacionalna izvješća država članica.

UNGEGN

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je (sredinom ožujka 2021. g.) Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

U navedenom razdoblju, imenovano je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, koje je donijelo dvije Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika), a na temelju kojih je Vlada Republike Hrvatske po prvi puta u povijesti donijela Zaključak kojim podržava provedbu navedenih Preporuka. Donesen je Pravilnik o registru geografskih imena (NN 59/2020) i Katalog geografskih objekata (kao integralni dio navedenog Pravilnika), objavljena je Specifikacija registra geografskih imena (ver 1.0), poboljšana je funkcionalnost mrežne aplikacije Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/rgigis/) te nadograđena mrežna stranica Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/). Također, objavljeno je mrežno izdanje hrvatskih egzonima (https://egzonimi.lzmk.hr/).
Na međunarodnom planu, organiziran je bilateralni sastanak predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske i predstavnika Komisije za standardizaciju geografskih imena Vlade Republike Slovenije.

Poveznica na Nacionalno izvješće: Nacionalno izvješće