Objavljena nadograđena mrežna aplikacija geoinformacijskog sustava Registra geografskih imena

Državna geodetska uprava, u suradnji s izvođačem List Geoinformatika d.o.o., uspješno je završila projekt pod nazivom „Održavanje i unaprjeđenje Registra geografskih imena“, a u okviru kojeg je napravljen završni sastanak na kojem je prezentiran završni rezultat jednogodišnjeg projekta unaprjeđenja mrežne stranice i mrežne aplikacije.
Državna geodetska uprava, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za održavanje i vođenje Registra geografskih imena u Republici Hrvatskoj, u ožujku 2021. godine javno je objavila i pustila u rad nadograđenu verziju mrežne aplikacije Registra geografskih imena.
Informacijski sustav Registra geografskih imena izgrađen je kao informacijski sustav troslojne arhitekture sastavljen od komponenti: prostorne baze podataka, mrežne GIS aplikacije za unos i pretraživanje geografskih imena te mrežne stranice. Od travnja 2020. godine fokus je bio na unaprjeđenju mrežne stranice i aplikacije kao i usklađenju baze podataka sa Specifikacijom Registra geografskih imena koja je objavljena na temelju Pravilnika o Registru geografskih imena (NN 59/20).
Korisničko sučelje mrežne aplikacije Registra geografskih imena je u potpunosti promijenjeno i izrađene su nove komponente i nove funkcionalnosti, uz zadržavanje opsega postojećih funkcionalnosti, kako bi se postigla modernizacija i usklađivanje s novim mrežnim tehnologijama.
Pretraživač i preglednik podataka su međusobno bolje povezani što omogućuje javnim korisnicima jednostavnije i intuitivnije korištenje aplikacijom. Također, omogućen je prikaz svih rezultata pretrage na interaktivnoj preglednoj karti i poboljšan je način predlaganja geografskih imena od strane javnih korisnika. Katalog geografskih objekata je ažuriran i usklađen sa specifikacijom proizvoda kao što je i poboljšan alat za izradu liste izvora geografskih imena. Pozadinski dio aplikacije je također dorađen kako bi podržao novi model podataka i povezao novo korisničko sučelje aplikacije s podacima iz baze.
Nadograđena mrežna aplikacija Registra geografskih imena je dostupna na poveznici https://rgi.dgu.hr/rgigis/ zajedno s korisničkim uputama za javne korisnike.

UNGEGN seminar

Održan seminar na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U organizaciji United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), 25. ožujka 2021. g. održan je seminar, u virtualnom okruženju, na temu Strateškog plana i programa rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava sudjelovala je na seminaru između 125 predstavnika država članica UNGEGN-a iz cijeloga svijeta.

Cilj seminara bio je UNGEGN zajednici pružiti jasan pregled strukture, glavnog sadržaja te koristi koje će proizaći iz navedenog plana i programa rada UNGEGN-a.

Plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. sadrži pet strateških ciljeva (tehničke ekspertize, međunarodni odnosi i poveznice, učinkoviti programi rada, kulturna baština i jezično prepoznavanje te promocija i izgradnja kapaciteta), a glavne koristi će biti u dugoročnoj perspektivi razvojnog puta UNGEGN-a, većoj usklađenosti s drugim tijelima UN-a, operativnoj i učinkovitoj raspodjeli resursa, razmjeni iskustava na standardizaciji geografskih imena te na ojačanoj podršci UNGEGN-a (kao krovne organizacije za standardizaciju geografskih imena) državama članicama.

Također, na seminaru je bilo govora i o predstojećoj drugoj sjednici Skupine stručnjaka UNGEGN-a, koja će se održati virtualnim putem od 3. do 7. svibnja 2021. g., a na kojoj će, između ostaloga, biti usvojen Strateški plan i program rada UNGEGN-a za razdoblje od 2021. g. do 2029. g. te predstavljena Nacionalna izvješća država članica.

UNGEGN

Nacionalno izvješće o aktivnostima na standardizaciji geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Republika Hrvatska, kao članica United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), predala je (sredinom ožujka 2021. g.) Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

U navedenom razdoblju, imenovano je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, koje je donijelo dvije Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika), a na temelju kojih je Vlada Republike Hrvatske po prvi puta u povijesti donijela Zaključak kojim podržava provedbu navedenih Preporuka. Donesen je Pravilnik o registru geografskih imena (NN 59/2020) i Katalog geografskih objekata (kao integralni dio navedenog Pravilnika), objavljena je Specifikacija registra geografskih imena (ver 1.0), poboljšana je funkcionalnost mrežne aplikacije Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/rgigis/) te nadograđena mrežna stranica Registra geografskih imena (https://rgi.dgu.hr/). Također, objavljeno je mrežno izdanje hrvatskih egzonima (https://egzonimi.lzmk.hr/).
Na međunarodnom planu, organiziran je bilateralni sastanak predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena Republike Hrvatske i predstavnika Komisije za standardizaciju geografskih imena Vlade Republike Slovenije.

Poveznica na Nacionalno izvješće: Nacionalno izvješće

Najava druge sjednice UNGEGN-a, 3. – 7. svibnja 2021. g.

Druga sjednica Skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za geografska imena (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) održat će se od 3. do 7. svibnja 2021. g. virtualnim putem.

Ovogodišnja sjednica organizirat će se sukladno trenutačnoj svjetskoj zdravstvenoj krizi, pa je tako i glavna tema sjednice „Geografska imena kao podrška održivom razvoju i upravljanju pandemijom COVID-19“.

Cilj sjednice je, prema popisu aktivnosti, povećanje potreba za standardizacijom geografskih imena na međunarodnoj i nacionalnoj razini sukladno izradi Strateškog plana i programa rada od 2021. g. do 2029. g. Taj cilj bi se trebao ostvariti, između ostaloga, kroz izradu toponimskih smjernica za karate i druga izdanja za međunarodnu uporabu, definiranje toponimske terminologije, praćenje geografskih imena kroz ostavštinu i očuvanje kulturne baštine, autohtonih imena i jezika manjina te kroz potporu programa Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. g. („Agenda 2030“).

Republika Hrvatska, kao članica UNGEGN Divizije za srednjoistočnu i jugoistočnu Europu (East Central and South-East Europe Division – ECSEED), u obvezi je (do sredine ožujka 2021. g.) dostaviti Nacionalno izvješće o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj. U sklopu sjednice, navedeno Izvješće bit će predstavljeno zajedno s izvješćima članica ostale 23 UNGEGN Divizije.

U ime Republike Hrvatske, Državna geodetska uprava je krajem siječnja 2021. g. predala sažetak Nacionalnog izvješća o aktivnostima na području standardizacije geografskih imena za razdoblje od 2019. g. do 2020. g.

Poveznica na sažetak Nacionalnog izvješća: Sažetak Nacionalnog izvješća

Poveznica na sjednicu UNGEGN: UNGEGN sjednica

Održana četvrta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 16. prosinca 2020. godine, u organizaciji Državne geodetske uprave, održana je, u virtualnom okruženju, četvrta sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Predsjednik Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena, dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., u uvodnom dijelu Sjednice izvijestio je članove Povjerenstva i ostale nazočne o Zaključku Koordinacije za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske, a vezanom za izrađene Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj (imenovanje naselja, ulica i trgova te pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika). Članovi Povjerenstva izrazili su zadovoljstvo da Vlada Republike Hrvatske podržava provedbu navedenih Preporuka. Navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Za potrebe razvoja Registra geografskih imena, Državna geodetska uprava osigurala je znatna novčana sredstva za 2021. godinu. Ista će biti usmjerena na pilot projekt revizije zapisa u bazi registra geografskih imena. Navedenim pilot projektom, u okviru kojeg će se razviti metodologija rada koja će rezultirati standardizacijom geografskih imena, doprinijet će se kvaliteti Registra geografskih imena (RGI) u Republici Hrvatskoj, a kojeg vodi i održava Državna geodetska uprava. Jednoglasno je odlučeno da će biti formirana radna skupina koja će pripremiti metodologiju revizije geografskih imena, a sama provedba pilot projekta planirana je za III. kvartal 2021. godine.

Također, na sjednici je usvojen okvirni plan aktivnosti Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u 2021. g., s naglaskom na izradu nacrta prijedloga teksta Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj, a koji se odnosi na imenovanja objekata i pojava na moru.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuka za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj

Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena, na svojoj 3. sjednici održanoj 6. svibnja 2020. g., usvojilo je Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova te ih je uputila Vladi Republike Hrvatske na razmatranje.

Koordinacija za gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 3. studenog 2020. g., donijela Zaključak kojim podržava provedbu Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika i Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova.
U cilju jedinstvene standardizacije geografskih imena u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo za standardizaciju geografskih imena usvojilo je navedene Preporuke za standardizaciju geografskih imena, a sve u svrhu standardizacije pisanja i korištenja geografskih imena. Prednosti postojanja standardiziranih geografskih imena posebno dolaze do izražaja u državnoj upravi jer im je osnovna svrha točna i učinkovita administracija te unutardržavna i međunarodna komunikacija.
Potrebno je naglasiti da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
Također, navedenim Zaključkom Državna geodetska uprava je zadužena dostaviti Preporuke svim tijelim državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnopravnim tijelima iz područja obrazovanja, znanosti i kulture koji u obavljanju poslova provode standardizaciju geografskih imena.

Pristup Preporukama je moguć putem poveznica:

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – imenovanje naselja, ulica i trgova

Preporuke za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj – pisanje i uporaba geografskih imena iz stranih jezika

Slika prikazuje lentu UNGEGN-a.

Objavljen novi broj informativog glasila United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

U izdanju UN-ove Divizije za statistiku (UNSD) te u organizaciji Skupine stručnjaka UN-a za geografska imena (UNGEGN), objavljen je novi broj informativnog glasila (studeni 2020. g., broj 59), pod nazivom “Geografska imena i održivi turizam”.

U ovom broju navedenog glasila, koji izlazi dva puta godišnje, naglasak je stavljen na geografska imena i održivi turizam kao institucionalni, okolišni, ekonomski i socijološko-kulturni okvir, pa je tako dan pregled i iskustva iz raznih država i gradova svijeta (Republika Kolumbija, Republika Cipar, Češka Republika, Kraljevina Danska, Talijanska Republika, Hašemitska Kraljevina Jordan, Sjedinjene Meksičke Države, Novi Zeland i grad Nyambani u Republici Mozambik).
Također, posebno je zanimljiv osvrt na uspostavu Registra geografskih imena (RGI) u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Poveznica na informativno glasilo: UNGEGN_informativno glasilo_br._59
Poveznica na ostale publikacije UNGEGN: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/

Slika prikazuje isječak iz aplikacije registra geografskih imena.

Objavljeni Pravilnik o registru geografskih imena i Specifikacija registra geografskih imena

Dana 20.05.2020. godine objavljen je Pravilnik o registru geografskih imena (Narodne novine, br. 59/2020).

Pravilnik propisuje sadržaj, način vođenja i održavanja registra geografskih imena. Registar je u nadležnosti Državne geodetske uprave, a vodi se i održava u elektroničkom obliku.

Sastavni dio Pravilnika je i Katalog geografskih objekata  u kojem se vode geografski objekti sadržani u registru.

Popis i vrijednosti atributa kao i tehničke karakteristike sastavnih dijelova informacijskog sustava registra geografskih imena su opisani u Specifikaciji registra geografskih imena.

Slika prikazuje fotografiju glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave i predsjednika komisije za standardizaciju zemljopisnih imena Republike Slovenije.

Posjet Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena „Komisiji za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija“

U organizaciji Državne geodetske uprave 28. siječnja organiziran je studijski posjet predstavnika Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena „Komisiji za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija“. Cilj posjeta je bio razmjena iskustva u području standarizacije geografskih imena obzirom da Komisija Republike Slovenije ima dugogodišnju tradiciju.

Domaćini posjeta bili su  predsjednik Komisije dr.sc. Matjaž Geršić te članica Komisije gđa Marija Brnot, dok su ispred Povjerenstva posjetu prisustvovali glavni ravnatelj i predsjednik Povjerenstva dr.sc. Damir Šantek,  dr.sc. Ivana Crljenko, Antonija Nemet i dr.sc. Goranka Blagus Bartolec, te predstavnici Državne geodetske uprave mr.sc. Ljerka Marić, mr.sc. Tomislav Ciceli, mr.sc. Zvonko Štefan i mr.sc. Tanja Rodin.

Uvod u razmjenu iskustava bila su izlaganja Predsjednika komisije dr. Geršić na temu aktivnosti i iskustava „Komisije za standardizaciju zemljepisnih imena Republike Slovenija, izlaganje mr. Cicelia na temu dosadašnjih iskustva Republike Hrvatske u području geografskih imena te predstavljanje baze geografskih imena Republike Slovenije od strane gđe Brnot.

Tijekom susreta razvila se aktivna i konstruktivna rasprava, koja je kroz primjere dobre prakse u procesu standardizacije kao i probleme s kojima s kolege iz Slovenije susreću, rezultirala boljim razumijevanje uloge Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena u Republici Hrvatskoj kao i budućih koraka.

Slika prikazuje fotografiju Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena sa druge sjednice.

Održana druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena

Dana 2. prosinca 2019. godine u Državnoj geodetskoj upravi održana je druga sjednica Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.

Na sjednici Povjerenstva predstavnici Državne geodetske uprave izvijestili su da je u izradi novi Zakon o naseljima čiji nacrt izrađuje Državna geodetska uprava. Zakon je u direktnoj vezi s geografskim imenima na razini imena naselja te će se u Zakonu navesti, između ostalog, i uloga Povjerenstva za standardizaciju geografskih imena kao tijela koje daje preporuke za pisanje imena naselja, a koje provode nadležna javnopravna tijela odlukama. Teme koje su obrađene tijekom sjednice su Poslovnik o radu Povjerenstva, godišnji plan rada te prijedlog preporuka za standardizaciju koje će biti napravljene tijekom sljedeće godine.